หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
    
 
วัดปลักแรด
ศพด.เทศบาลตำบลบึงระมาณ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลบึงระมาณ
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูก [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายน [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ โคร [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โครงการขยายถนน คสล. ส [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) เลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการขยายถนน คสล. [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้ [ 11 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่ายประจำเดือนพฤษ [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล [ 6 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานดอกไม้พุ่ม [ 6 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
 
 
   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 155 
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักศุตร หลักในการปฏิบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา  [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ที่ พล 0023.3/ว 3945 ลว 25 มิ.ย. 62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ พรบ.โรงงาน  [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญการคุ้มครองผู้บริโภค  [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
การประกาศพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวจสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการฯ ที่ พล 0023.3/ว3947 ลว 25 มิ.ย. 62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด ที่ พล 0023.3/ว 3948 ลว 25 มิ.ย. 62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว533 ลว 25 มิ.ย. 62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ที่ พล 0023.3/ว 532 ลว 24 มิ.ย. 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ \\\\\\\"กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน\\\\\\\"ที่ พล 0023.3/ว531 ลว 23 มิ.ย. 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง \\\\\\\"ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย\\\\\\\" ที่ พล 0023.3/ว 530 ลว 24 มิ.ย. 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ พล 0023.3/ว 528 ลว 20 มิ.ย. 62 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 526 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 75 
ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 525 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
พรบ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
ขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 171 
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3807 ลว 18 มิ.ย. 62 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 98 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 519 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 149 
 
สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 75 กพส. มท 0810.2/ว2470  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2382  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กค. มท 0803.3/ว2454  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2446 [รายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนฯ] [บัญชีรายชื่อผู้อบรม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2425 [บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ] [รายละเอียดผู้เข้าประชุม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2423  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว2428  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2431 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1998  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
 
   
   
 
   
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 405  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใ (2 ก.ย. 2557)    อ่าน 250  ตอบ 0  
   
 
 
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 27, [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหล่ายโพธิ์ [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายนิพน - นานายอาวุธ [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางอัมพร ทรัพย์สิน [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน ๓,๖ [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาฟุ้ง หมู่ที่ ๙ บ้านห [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมะปราง หมู่ ๓ (ต่อจากเ [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป้าชื่น หมู่ ๙ บ้านหนอ [ 13 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างถนนลาดยางแอส [ 30 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างถนนลาดยางแอส [ 29 เม.ย. 2562 ]

 

 
อบต.วงฆ้อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีประจำตำบลวงฆ้อง (การแสดงดนตรีมังคละ) [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วงฆ้อง ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำคู้ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำค [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังน้ำคู้ เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำคู้ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังน้ำคู้ มาตรการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังน้ำคู้ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำร้องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ รายงานสรุปสถิติผุ้มารับการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพธิ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโ [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านป่า ยกเลิกประกาศเชิญชวน สำหรับการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารการบ้านเมื [ 25 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
กลุ่มเครื่องจักสานผู้พิการ
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ตรวจสอบเบอร์โทรที่ให้การติดต่อ (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่างในอำเภอเมือง (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ชมพู ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.วังยาง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.คันโช้ง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วัดโบสถ์ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.แม่ระกา ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.วงฆ้อง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ตลุกเทียม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.มะต้อง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 มิ.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน