ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)