การป้องกันอุทกภัย
 
การป้องกันภัยแล้ง
 
 
 
 
 
การพัฒนาด้านศาสนา
 
การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรม
 
 
 
 
พัฒนาด้านการวางผังเมืองชุมชน
 
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่น
 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 
 
 
 
พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
 
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,519,996 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2554